Truy vấn qua Internet

Hỗ trợ làm việc qua Internet như trên máy tính cục bộ dễ dàng. Bạn chỉ cần thay thế đường dẫn (shared link) được cung cấp bởi dịch vụ Cloud là có thể truy cập và xử lý file như file cục bộ được lưu trên máy tính.