KHTC Cty riêng Vingroup

GIỚI THIỆU

Kế hoạch tài chính Vingroup là KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN của từng công ty riêng lẻ, được lập từ đầu năm theo kế hoạch kinh doanh và cập nhật hàng tháng theo thực tế phát sinh và thông tin dự báo cập nhật. Khác với ngân sách được xây dựng từ đầu năm và mang tính mục tiêu, KHTC có tần suất cập nhật thường xuyên nên có tính thời sự, nên được sử dụng trong điều phối. Số liệu KHTC về dòng tiền bao gồm các mã giao dịch với bên ngoài và giao dịch nội bộ. Sau khi đối chiếu và loại trừ giao dịch nội bộ, báo cáo dòng tiền được tổng hợp thực tế và dự báo theo theo từng nhóm ngành và toàn tập đoàn. 

Chương trình Tổng hợp và lập Kế hoạch tài chính áp dụng cho các công ty con được xây dựng trên nền tảng giải pháp MINI.MIS có chức năng tự động tất cả các bước xử lý tập hợp, đối chiếu kiểm tra và tổng hợp số liệu theo đúng mẫu của tập đoàn


THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH


VIDEO GIỚI THIỆU

Hướng dẫn bổ sung cách điều hòa số tổng kế hoạch năm tự động


QUY TRÌNH TRIỂN KHAI


Tải tài liệu

- Thiết kế chương trình

- Quy trình triển khai