BeeXML (Xuất dữ liệu XML) ▶

Giới thiệu

BeeXML là một phần mềm được thiết kế để đọc và xuất dữ liệu từ các tệp XML sang bảng tính Excel. Chương trình này được viết bằng ngôn ngữ VBA và hoạt động như một phần mềm nhúng trong môi trường Excel.

Thông thường, có hai loại chương trình đọc và xuất dữ liệu XML:

  1. Chương trình đọc từng tệp XML và xuất dữ liệu từng tệp riêng lẻ.
  2. Chương trình được thiết kế chuyên biệt cho một mục đích cụ thể như đọc tờ khai thuế hoặc tờ khai hải quan, với cấu trúc dữ liệu cố định đã được xác định trước.

Khi cần xuất dữ liệu hàng loạt, loại thứ nhất chỉ có thể xử lý từng tệp một, trong khi loại thứ hai yêu cầu tìm chương trình phù hợp với mục đích cụ thể.

BeeXML phát triển theo một hướng khác, cho phép truy vấn dữ liệu từ nhiều tệp XML có cùng cấu trúc vào bảng tính Excel một cách đồng thời. Quy trình xử lý của BeeXML bao gồm hai bước:

  1. Đọc toàn bộ các trường dữ liệu
  2. Người dùng tự chọn các trường dữ liệu từ tập dữ liệu đã lấy để xuất theo yêu cầu của mình.

Nhờ vậy, BeeXML có thể xử lý hàng loạt tệp XML, bất kể cấu trúc của các tệp này có biết trước hoặc bị thay đổi hay không. Điều này làm cho BeeXML trở nên linh hoạt, phù hợp để quét hóa đơn, tờ khai hoặc cho nhiều mục đích khác. Mỗi mục đích xuất dữ liệu cần có thiết lập trước để phù hợp với yêu cầu cụ thể.