Tin tức sự kiện

Hàm tính tổng SUMIFS 2D mới trong MINI.MIS

Hàm SUMIFS_2D mới trong MINI.MIS, tính tổng điều kiện từ bảng dữ liệu 2 chiều, đặc biệt hữu ích với những người làm mô hình tài chính với số lượng cột trong bảng khổng lồ