Minh Họa Chức Năng

Phân hệ danh mục

Tiện ích

 • Danh mục mã chỉ nhập một lần
 • Lưu trữ online hoặc offline
 • Tự động đồng bộ hệ thống danh mục mã tới tất cả các báo cáo tài chính riêng, các thành phần của chương trình (ở vị trí địa lý khác nhau có kết nối Internet)


Phân hệ Báo cáo tài chính riêng


Chức năng

 1. Tích hợp bộ báo cáo tài chính riêng gồm thuyết minh gửi công ty mẹ làm hợp nhất và trình bày báo cáo riêng của chính công ty con trong một, không phải làm hai bản riêng;
 2. Tự động đối chiếu giữa số báo cáo tài chính và thuyết minh để phát hiện chênh lệch;
 3. In đầy đủ bộ báo cáo tài chính gồm cả thuyết minh trực tiếp từ chương trình;
 4. Biểu mẫu linh hoạt, số dòng từng chỉ tiêu thuyết minh có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu thuyết minh của từng công ty;
 5. Model hỗ trợ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp giúp người không thành thạo cũng có thể lập được báo cáo này dễ dàng.

Tiện ích

 • Sử dụng đồng thời mã số và tên ngắn để khai báo giao dịch nội bộ;
 • Tự động tìm ô đối chiếu lệch;
 • Tự động tìm ô chứa giá trị lỗi để phát hiện và sửa lỗi;
 • Xóa số liệu tạo file mẫu trắng để dùng cho kỳ báo cáo mới.


Phân hệ tổng hợp hợp nhất


Chức năng tổng hợp báo cáo

 1. Tổng hợp tự động báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Không chỉ tổng hợp các báo cáo tài chính mà chương trình tổng hợp tất cả các thuyết minh báo cáo,  thế mới kinh;
 2. Kiểm soát sự thay đổi số liệu tổng hợp báo cáo tài chính riêng sau mỗi lần cập nhật;
 3. Tự động chuyển đổi tiền tệ báo cáo tài chính của công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ khác về đồng tiền lập báo cáo tài chính hợp nhất, xử lý chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo;
 4. Tự động đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính riêng và thuyết minh của tất cả các công ty con. Vì chương trình hỗ trợ cả việc lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất nên đầu vào có chính xác thì đầu ra mới đúng
 5. Tổng hợp và lập đồng thời nhiều báo cáo hợp nhất của mô hình tập đoàn có sub-holding trong một chương trình, giảm được việc xử lý trùng lặp, không đồng nhất để nâng cao hiệu quả; Xem số liệu số liệu tổng hợp và hợp nhất theo từng tập đoàn;

Chức năng điều chỉnh hợp nhất

 1. Tự động đối chiếu số liệu số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ;
 2. Các nghiệp vụ hợp nhất được xây dựng thành các phân hệ điều chỉnh như các phân hệ kế toán dạng model, cho phép thiết lập và mở rộng không giới hạn các model điều chỉnh, các model phát sinh thường dùng đã được thiết lập.
 • Phân bổ lợi thế thương mại
 • Phân bổ giá trị hợp lý
 • Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát phát sinh trong kỳ.
 1. Tự động tổng hợp tất cả phân hệ điều chỉnh và lập bảng tổng hợp truy vấn bút toán điều chỉnh;
 2. Không cần phải kết chuyển: Chương trình tự động xử lý kết chuyển, không cần tạo bút toán điều chỉnh riêng cho bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận;
 3. Tự động lấy các bút toán điều chỉnh của năm trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho năm sau.

Tiện ích

 • Tại bất cứ báo cáo nào trong chương trình đều có chức năng mở trực tiếp lại nguồn dữ liệu để đối chiếu và kiểm tra sai sót.
 • Tra cứu ngược từ báo cáo tới số chi tiết hợp cộng và các bút toán điều chỉnh.
 • Tự động tìm ô chứa giá trị lỗi để phát hiện và sửa lỗi;
 • Xóa số liệu tạo file mẫu trắng để dùng cho kỳ báo cáo mới.


Phân hệ trình bày hợp nhất


Chức năng

 1. Ngoài số báo cáo tài chính đã được tính toán và lấy tự động, phần mềm cung cấp cả số liệu thuyết minh của các chỉ tiêu đã được lập thuyết minh từ các báo cáo tài chính riêng và các điều chỉnh hợp nhất.  Ác quá
 2. Tự động đối chiếu giữa số báo cáo tài chính và thuyết minh để phát hiện chênh lệch;
 3. In toàn bộ bộ báo cáo tài chính gồm cả thuyết minh trực tiếp từ chương trình, bao gồm cả báo cáo tiếng Việt và tiếng Anh.

Tiện ích

 • Tra cứu ngược từ báo cáo và thuyết minh báo cáo tài chính tới số chi tiết hợp cộng và các bút toán điều chỉnh;
 • Tự động tìm ô chứa giá trị lỗi để phát hiện và sửa lỗi;
 • Xóa số liệu tạo file mẫu trắng để dùng cho kỳ báo cáo mới.