Báo cáo kế toán quản trị

Báo cáo kế toán quản trị là gì?

Báo cáo kế toán quản trị là một loại báo cáo trong lĩnh vực kế toán, được thiết kế để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và các bên liên quan trong tổ chức nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định. Báo cáo này khác với báo cáo tài chính ở chỗ nó không nhất thiết phải tuân theo các quy định và chuẩn mực kế toán chính thức, mà thay vào đó được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Các đặc điểm chính của báo cáo kế toán quản trị bao gồm:

 1. Tập trung vào thông tin nội bộ: Báo cáo này thường tập trung vào các thông tin chi tiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về hiệu suất và tình hình của các bộ phận khác nhau trong công ty.

 2. Linh hoạt và tùy chỉnh: Báo cáo kế toán quản trị có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng bộ phận hoặc từng cấp quản lý trong tổ chức.

 3. Định kỳ và kịp thời: Các báo cáo này thường được lập định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) để cung cấp thông tin kịp thời cho việc ra quyết định.

 4. Tập trung vào tương lai: Ngoài việc cung cấp thông tin về hiệu suất quá khứ và hiện tại, báo cáo kế toán quản trị còn thường bao gồm các dự báo và kế hoạch tương lai, giúp nhà quản lý lập kế hoạch và đưa ra các quyết định chiến lược.

 5. Đa dạng về nội dung: Báo cáo này có thể bao gồm nhiều loại thông tin khác nhau như chi phí sản xuất, lợi nhuận theo sản phẩm hoặc dịch vụ, phân tích dòng tiền, dự báo tài chính, phân tích rủi ro, và đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh.


Phân loại báo cáo kế toán quản trị

Phân loại theo chiều ngang (các loại báo cáo theo phần hành):

 1. Báo cáo chi phí sản xuất:

  • Báo cáo chi phí nguyên vật liệu.
  • Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp.
  • Báo cáo chi phí sản xuất chung.
 2. Báo cáo doanh thu và lợi nhuận:

  • Báo cáo doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ.
  • Báo cáo doanh thu theo khu vực/địa lý.
  • Báo cáo doanh thu theo khách hàng.
  • Báo cáo lợi nhuận gộp.
  • Báo cáo lợi nhuận thuần.
 3. Báo cáo chi phí hoạt động:

  • Báo cáo chi phí bán hàng.
  • Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Báo cáo chi phí tài chính.
 4. Báo cáo dòng tiền:

  • Báo cáo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
  • Báo cáo dòng tiền từ hoạt động đầu tư.
  • Báo cáo dòng tiền từ hoạt động tài chính.
 5. Báo cáo ngân sách và dự toán:

  • Báo cáo ngân sách hàng năm/quý/tháng.
  • Báo cáo so sánh giữa ngân sách và thực tế.
  • Báo cáo dự toán tài chính.
 6. Báo cáo phân tích và đánh giá hiệu quả:

  • Báo cáo phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP).
  • Báo cáo phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI).
  • Báo cáo phân tích điểm hòa vốn.

Phân loại theo chiều dọc (theo cấp quản lý, cấp vận hành sử dụng):

 1. Báo cáo cho cấp lãnh đạo cao nhất:

  • Báo cáo tổng quan tài chính toàn công ty.
  • Báo cáo phân tích chiến lược.
  • Báo cáo dự báo tài chính dài hạn.
  • Báo cáo về các chỉ số hiệu suất chính (KPIs).
 2. Báo cáo cho cấp quản lý trung gian:

  • Báo cáo hiệu quả hoạt động của các phòng ban.
  • Báo cáo chi tiết theo từng sản phẩm/dịch vụ.
  • Báo cáo ngân sách và chi phí theo từng bộ phận.
  • Báo cáo so sánh giữa ngân sách và thực tế.
 3. Báo cáo cho cấp vận hành:

  • Báo cáo chi phí sản xuất chi tiết.
  • Báo cáo tiến độ sản xuất.
  • Báo cáo hiệu suất công việc của nhân viên.
  • Báo cáo về tình hình tồn kho.

Ví dụ minh họa:

 • Báo cáo chi phí sản xuất (theo phần hành) cho cấp vận hành: Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng bộ phận sản xuất, giúp quản lý vận hành theo dõi và kiểm soát chi phí hàng ngày.

 • Báo cáo doanh thu theo khu vực (theo phần hành) cho cấp quản lý trung gian: Báo cáo doanh thu từng khu vực bán hàng, giúp quản lý khu vực đánh giá hiệu suất bán hàng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

 • Báo cáo tổng quan tài chính (theo phần hành) cho cấp lãnh đạo cao nhất: Báo cáo tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo cấp cao đưa ra các quyết định chiến lược.

Phân loại báo cáo kế toán quản trị theo chiều ngang và chiều dọc giúp đảm bảo rằng thông tin được cung cấp phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng cấp quản lý và bộ phận trong doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định một cách hiệu quả.