BeeAccount (Kế Toán) ▶

Giới thiệu

BeeAccount là một chương trình kế toán động hoạt động trong môi trường Excel 365 với các đặc điểm và tính năng khá đầy đủ của một phần mềm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ.

Tuy hoạt động trên môi trường Excel nhưng chương trình vẫn có đặc điểm quan trọng nhất cần có của một phần mềm kế toán là chỉ nhập dữ liệu hạch toán một lầncó tất cả các báo cáo kế toán cần có gồm:

1. Các sổ sách kế toán: sổ nhật ký chung, bảng cân đối tài khoản tổng hợp, bảng cân đối tài khoản chi tiết, sổ cái tài khoản, bảng tổng hợp công nợ, bảng tổng hợp đối ứng tài khoản

2. Đầy đủ các báo cáo tài chính gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ tài chính, báo cáo lãi lỗ quản trị và báo cáo dòng tiền.

Trong đó, tất cả các sổ sách và báo cáo đều có thể chọn kỳ báo cáo và các tham số lựa chọn.

Ngoài tài khoản kế toán và đối tượng cho các tài khoản cần theo dõi chi tiết là bắt buộc, chương trình cho phép hạch toán chi tiết theo bộ phận, khoản mục và vụ việc để có thể lập các báo cáo thống kê quản trị theo các tiêu chí này.

Chương trình có thể làm việc chung từ xa cho những người ở vị trí địa lý khác nhau thông qua OneDrive hoặc SharePoint. Chương trình tích hợp theo dõi khấu hao, bảng lương và hỗ trợ định khoản kết chuyển.

Chương trình cũng có chức năng tra cứu ngược: từ báo cáo hoặc bất kỳ sổ kế toán nào, bạn nhấn đúp vào ô số liệu chương trình sẽ mở ra sổ kế toán chi tiết hơn và cuối cùng sẽ mở ra đến chứng từ.

Chương trình này áp dụng phù hợp cho kế toán các công ty có mục đích kế toán thuế hoặc chỉ cần kế toán tổng hợp, việc theo dõi chi tiết được thực hiện song song ở các phần mềm vận hành khác.