Các khách hàng

Chương trình tổng hợp và lập báo cáo tài chính hợp nhất Beefast🐝𝓒𝓕𝓢

          


Chương trình tổng hợp ngân sách tập đoàn Beefast🐝𝓒𝓑𝓣

               


Chương trình tổng hợp kế hoạch tài chính

           


Chương trình tái tạo tài khoản đối ứng cho sổ kế toán ERP

               


Chương trình tổng hợp và lập báo cáo quản trị tự động

       


Tự động hóa mô hình tài chính đặc thù


Kế hoạch tài chính Công ty riêng