Học SQL cơ bản

XIN LƯU Ý: NỘI DUNG TRONG TRANG NÀY ĐƯỢC SƯU TẬP TỪ YOUTUBE

Học SQL cơ bản phần 1 - SELECT FROM WHERE

Học SQL cơ bản phần 2: SQL SUM COUNT GROUP BY dễ òm

Học SQL cơ bản phần cuối: Những cú pháp SQL phải biết

Tổng hợp các lỗi căn bản về bố cục, chuẩn hóa dữ liệu trên Excel

Hướng dẫn chuẩn hóa bảng dữ liệu nguồn

 

CÁC BÀI TẬP TRUY VẤN CẦN THỰC HÀNH

0201 - Làm quen với cấu trúc bảng dữ liệu

0202 - Viết câu SQL truy vấn dữ liệu đầu tiên của bạn

0203 - Cách viết SQL truy vấn dữ liệu từ Workbook, Named Range

0204 - Bài tập luyện viết SQL

0205 - Truy vấn dữ liệu từ một vùng dữ liệu trên bảng tính

0206 - Truy vấn dữ liệu từ scoped Named Range trong Excel

0207 - Truy vấn dữ liệu từ bảng dữ liệu không có dòng tiêu đề

0208 - Đặt tên lại cột kết quả bằng từ khóa AS

0209 - Đặt tên lại cột kết quả kể cả khi tiêu đề đã tồn tại

0210 - Sử dụng fully-qualified name trong SQL, đặt alias cho bảng

0301 - Sắp xếp dữ liệu theo một cột

0302 - Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột

0303 - Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự đảo ngược với từ khóa DESC

0304 - Cách sắp xếp dữ liệu khi dữ liệu nguồn không có tiêu đề

0305 - Lưu ý khi sử dụng alias của cột trong order by

0306 - Sử dụng TOP để giới hạn những kết quả trả về

0307 - Xử lý vấn đề với TOP 1

0308 - Trả về số dòng dữ liệu theo tỉ lệ phần trăm

0309 - Sử dụng Distinct trong SQL

0310 - Sử dụng Distinct với nhiều cột

0401 - Khởi động với Where clause

0402 - Luyện tập Where clause

0403 - Sử dụng Where Clause để lọc kết quả kinh doanh

0404 - Ứng dụng trong việc kiểm tra dữ liệu input

0405 - Lọc tên phim theo tiêu đề, theo thứ tự trong bảng chữ cái

0406 - Sử dụng Where Clause và toán tử LIKE

0407 - Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện - AND

0408 - Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện - OR

0409 - Sử dụng Where Clause - lồng ghép nhiều điều kiện, viết code dễ nhìn

0409 - Sử dụng Where Clause - lồng ghép nhiều điều kiện AND, OR

0410 - Sử dụng Where Clause kết hợp với toán từ IN để rút gọn code SQL

0411 - Sử dụng IN với dữ liệu text

0412 - Sử dụng NOT IN để lọc dữ liệu

0413 - Sử dụng toán tử BETWEEN để viết code SQL đơn giản hơn

0414 - Sử dụng NOT BETWEEN để lọc dữ liệu ngoài khoảng

0415 - Sử dụng BETWEEN với dữ liệu dạng Text

0416 - Sử dụng IS NULL và IS NOT NULL

0501 - Sử dụng toán tử LIKE để tìm từ có trong một cột

0502 - Sử dụng toán tử LIKE với ký tự đại diện gạch nối dưới chân (underscore)

0503 - Sử dụng toán tử LIKE pattern nâng cao

0504 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự

0505 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự số

0506 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng chuỗi ký tự

0507 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng số nhưng kết

0601 - Sử dụng function trong câu lệnh SQL

0602 - Sử dụng function trong câu lệnh, so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường

0603 - Kết hợp function trong câu lệnh SQL

0604 - Kết hợp function trong câu lệnh SQL, sử dụng UCASE và LCASE

0701 - Thêm cột vào bảng kết quả.mp4

0702 - Sắp xếp lại thứ tự các cột trong bảng kết quả

0703 - Tạo và sử dụng các calculated columns

0704 - Tính toán nâng cao với Calculated Columns

0705 - Nối chuỗi để tạo ra cột mới

0706 - Định dạng số ở bảng kết quả

0707 - Định dạng dữ liệu ngay trong câu lệnh SQL

0708 - Câu lệnh điều kiện trong SQL

0709 - Sử dụng IIF kết hợp với OR.mp4

0710 - Sử dụng IN trong IIF thay cho OR

0711 - Sử dụng hàm SWITCH trong SQL

0801 - Xử lý null trong bảng dữ liệu

0802 - Xử lý null trong calculated Columns

0803 - Định dạng ngày tháng đơn giản trong câu lệnh SQL

0804 - Định dạng ngày tháng custom trong câu lệnh SQL

0805 - Trích xuất giá trị ngày, tháng, năm, ngày trong tuần từ cột ngày tháng

0806 - Trích xuất ra tên tháng bằng nhiều cách khác nhau

0807 - Hàm DatePart trong SQL

0808 - Hàm DateSerial trong SQL

0809 - Sử dụng các hàm thời gian trong Where Clause

0810 - Các hàm thời gian hiện tại

0811 - Sử dụng hàm DateAdd để cộng thời gian trong SQL

0812 - Tính tuổi bằng Datediff, cách xử lý sai lệch

0901 - Giới thiệu về các hàm aggregation trong SQL

0902 - Một số hàm aggregation đơn giản kết hợp với Where Clause

0903 - Giới thiệu về Group By

0904 - Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện phức tạp

0905 - Tổng hợp dữ liệu dựa trên Calculated Columns

0906 - Sử dụng Having để lọc điều kiện trên aggregation

0907 - Thứ tự các từ khóa trong một câu lệnh SQL

0908 - Sử dụng Pivot trong SQL

0909 - Chỉnh định ra cột cần lấy trong Pivot

0910 - Thay thế giá trị vào những ô Null trong kết quả Pivot

0911 - Thêm aggregation level vào bảng Pivot

0912 - Cách sử dụng Union để nối nhiều bảng dữ liệu

0913 - Sử dụng Union All để tạo báo cáo

0914 - Thêm điều kiện Where vào câu lệnh SQL tạo báo cáo

0915 - Thêm cột phụ để sắp xếp báo cáo và dòng tổng hợp đúng thứ tự

0916 - Giới thiệu kỹ thuật sử dụng Sub query

1001 - Lab 01 Báo cáo với sub total, grand total bằng SQL

1101 - Query dữ liệu từ nhiều file khác nhau bằng Union ALL không cần mở files

1102 - Xử lý dữ liệu trong trường hợp bảng tính không có dòng tiêu đề

1103 - Query dữ liệu từ file Excel và file CSV đồng thời

1201 - Sử dụng Insert into để ghi dữ liệu vào bảng tính Excel

1202 - Thêm cột tùy chỉnh vào bảng với insert into

1203 - Xóa dữ liệu từ file Excel với SQL và những lưu ý

1204 - Thêm dữ liệu từ một sheet khác bằng Insert

1205 - Thêm dữ liệu mới vào file Excel bằng Select Into

1301 - Mối quan hệ giữa các bảng, Database Diagram, Primary Key, Foreign Key

1302 - Inner join cơ bản, tra cứu dữ liệu từ bảng khác

1303 - Inner join nhiều bảng dữ liệu, lưu ý sự khác biệt trong SQL Server

1304 - Kết hợp điều kiện Where trong câu SQL có Inner Join

1305 - Left outer join và right outer join

1306 - Lọc dữ liệu chỉ có trong bảng này mà không có trong bảng khác

1307 - Giả lập FULL JOIN trong phiên bản SQL trên Excel

1308 - Lưu ý khi sử dụng UNION và JOIN

1401 - Giới thiệu về Sub query trong SQL

1402 - Tính toán với Sub query

1403 - Sử dụng từ khóa ALL để so sánh dữ liệu với Sub query

1404 - Nested Sub query

1405 - Sử dụng từ khóa ANY để so sánh dữ liệu với Sub query

1406 - Sử dụng từ khóa IN với sub query trong Where Clause