Tin tức sự kiện

Sản phẩm phần mềm lập báo cáo tài chính hợp nhất

Phần mềm kế toán thì rất nhiều, phần mềm báo cáo tài chính hợp nhất thì chả thấy đâu. Nay có MINI.MIS, lập báo cáo tài chính hợp nhất sẽ nhẹ~ nhanh và nhàn hơn

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SẼ NHẸ ~ NHANH & NHÀN HƠN !

Phần mềm kế toán thì rất nhiều, phần mềm báo cáo tài chính hợp nhất thì chả thấy đâu 🙁

Dựa trên nền giải pháp truy vấn dữ liệu MINI.MIS (www.minimis.vn), phần mềm lập báo cáo tài chính hợp nhất đang được hoàn chỉnh và chạy pilot với các tính năng thiết thực nổi bật:

❶ Tổng hợp tự động báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2... Tổng hợp không chỉ bảng cân đối và báo cáo lãi lỗ mà cả tất cả thuyết minh báo cáo tài chính 🙂 thế mới kinh

❷ Thực hiện tổng hợp đồng thời nhiều báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời với các tập đoàn có nhiều sub-holding và công ty con cấp 1, giảm được việc xử lý chồng chéo, không đồng nhất và dễ sai sót.

❸ Tự động chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ báo cáo khác với đơn vị tiền tệ báo cáo của công ty mẹ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo.

❹ Trong trường hợp phát hiện sai sót, có thể mở trực tiếp đến vị trí dữ liệu sai trong từng báo cáo tài chính riêng để kiểm tra sửa lỗi.

❺ Tự động đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính. Vì phần mềm lập báo cáo tài chính này còn hỗ trợ cả việc lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất nên đầu vào có chính xác thì đầu ra mới đúng.

❻ Tự động tổng hợp số liệu số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ. Cho phép làm tròn và tự động điều chỉnh cân với các chênh lệch nhỏ.

❼ Tự động lấy các bút toán điều chỉnh của kỳ lập báo cáo hợp nhất trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho kỳ báo cáo tiếp theo

❽ Thiết lập được các mô hình tính riêng với từng loại nghiệp vụ điều chỉnh hợp nhất và ảnh hưởng tương ứng, phần mềm sẽ tự động hợp cộng điều chỉnh các mô hình tính riêng (tương tự như các sub-ledger và general-ledger trong kế toán):

loại trừ ảnh hưởng giao dịch bán hàng, bán tài sản nội bộ tập đoàn

loại trừ vốn góp và khoản đầu tư

tách lợi ích cổ đông không kiểm soát

❾ Phân tích xử lý chung và phân loại riêng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau điều chỉnh của từng nhóm công ty (tập đoàn) riêng để thực hiện trình bày báo cáo tài chính hơp nhất riêng của từng tập đoàn

❿ Khi trình bày báo cáo tài chính hợp nhất riêng của từng tập đoàn, ngoài số báo cáo tài chính đã được tính toán và lấy tự động, phần mềm cung cấp cả số liệu thuyết minh của các chỉ tiêu đã được lập thuyết minh từ các báo cáo tài chính riêng và các điều chỉnh hợp nhất. 🙂 Ác quá

⑪ Chỉ còn báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là chưa xử lý tự động lập được mà vẫn cần chuyên môn của các bạn làm hợp nhất để lập báo cáo này ✛mô hình tính, số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh hợp nhất đã có để hoàn thành.