Trình bày hợp nhất


Chức năng

  1. Ngoài số báo cáo tài chính đã được tính toán và lấy tự động, phần mềm cung cấp cả số liệu thuyết minh của các chỉ tiêu đã được lập thuyết minh từ các báo cáo tài chính riêng và các điều chỉnh hợp nhất.  Ác quá
  2. Tự động đối chiếu giữa số báo cáo tài chính và thuyết minh để phát hiện chênh lệch;
  3. In toàn bộ bộ báo cáo tài chính gồm cả thuyết minh trực tiếp từ chương trình, bao gồm cả báo cáo tiếng Việt và tiếng Anh.

Tiện ích

  • Tự động động bộ hệ thống danh mục mã công ty, mã chỉ tiêu báo cáo, thuyết minh;
  • Tra cứu ngược từ báo cáo và thuyết minh báo cáo tài chính tới số chi tiết hợp cộng và các bút toán điều chỉnh;
  • Tự động tìm ô chứa giá trị lỗi để phát hiện và sửa lỗi;
  • Xóa số liệu tạo file mẫu trắng để dùng cho kỳ báo cáo mới.

Video minh họa

Chức năng lập và in báo cáo

Các tính năng tiện ích