KHÁCH HÀNG LỚN

Các khách hàng đã triển khai

 THIẾT LẬP BÁO CÁO QUẢN TRỊ TỰ ĐỘNG TỪ DỮ LIỆU PHẦN MỀM CRM VÀ SAP                                                                                        
THIẾT LẬP BÁO CÁO QUẢN TRỊ TỰ ĐỘNG TỪ DỮ LIỆU PHẦN MỀM  KẾ TOÁN VÀ TỔNG HỢP NGÂN SÁCH      
 

 
THIẾT LẬP HỆ THỐNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ DÒNG TIỀN

 

Thiết kế website