BC QUẢN TRỊ


Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống kế toán quản trị của chúng tôi được thiết kế từ khâu đánh giá tổ chức kế toán, xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ, nghiên cứu giải pháp ứng dụng phần mềm kế toán có phân hệ quản trị. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành khảo sát chi tiết về cơ cấu tổ chức, tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, và yêu cầu thông tin để đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin kế toán hiện có. Từ đó, chúng tôi xác định các mục tiêu chiến lược và xây dựng khung báo cáo kế toán quản trị phù hợp với mô hình kinh doanh, chu kỳ hoạt động, và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Chúng tôi tư vấn thiết lập bộ mã quản trị, bao gồm mã khoản mục và mã bộ phận, dựa trên các đối tượng quản trị lợi nhuận và trung tâm trách nhiệm, giúp tối ưu hóa việc theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống định mức, hạn mức chi phí cũng được xây dựng để phân loại và thống kê chi phí một cách hiệu quả. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin kế toán thực tế, chúng tôi xây dựng hướng dẫn chi tiết về kế toán quản trị, bao gồm hệ thống phân loại thông tin, quy tắc hạch toán, và phân loại chứng từ ban đầu.

Chúng tôi cũng phát triển các mô hình dự báo và lập kế hoạch tài chính, giúp doanh nghiệp ước tính chi phí đầu tư, doanh thu và chi phí cho các bộ phận khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi cung cấp mẫu báo cáo quản trị phù hợp với ngành nghề và thiết lập công cụ tổng hợp báo cáo tự động, đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài chính.