Tin tức sự kiện

Hàm LIKES và LIKEIF mới so sánh tìm kiếm tương tự

Hàm mới LIKES và LIKEIF so sánh tìm kiếm tương tự, giải quyết vấn đề khá phổ biến là dữ liệu không đúng theo danh sách nên không tính toán được. Hàm LIKEIF sẽ tìm kiếm giá trị tốt nhất thay vì trả về giá trị #N/A lạnh lùng.

Hàm mới LIKES và LIKEIF so sánh tìm kiếm tương tự, giải quyết vấn đề khá phổ biến là dữ liệu không đúng theo danh sách nên không tính toán được. Hàm LIKEIF sẽ tìm kiếm giá trị tốt nhất thay vì trả về giá trị #N/A lạnh lùng.