Tổng hợp dữ liệu phức tạp

 • Hợp nhất dữ liệu từ số lượng lớn các sheet Kế hoạch tài chính hoặc ngân sách có cấu trúc tương tự và số lượng sheet, tên sheet có thể thay đổi.

   
 • Hợp nhất dữ liệu từ số lượng lớn file Kế hoạch tài chính hoặc ngân sách có cấu trúc tương tự, trong đó mỗi file có số lượng sheet cần hợp nhất bằng nhau và cùng tên.

   
 • Hợp nhất dữ liệu các file Kế hoạch tài chính hoặc ngân sách có cấu trúc tương tự, trong đó mỗi file có số lượng sheet cần hợp nhất khác nhau và thậm chí có tên sheet khác nhau.

   
 • Lập các báo cáo real-time trực tiếp trên Excel lấy số liệu từ phần mềm

  Khi sử dụng các phần mềm quản lý, chúng ta thường sử dụng các báo cáo đóng gói sẵn trên phần mềm. Nhưng các báo cáo trên phần mềm thường có nhiều nhưng không đủ đáp ứng yêu cầu linh hoạt của quản lý. Chúng ta thường phải xuất dữ liệu từ phần mềm ra tệp Excel để xử lý công thức. Mỗi lần thực hiện như vậy cần rất nhiều thời gian và dễ sai sót. MINI.MIS có thể kết nối trực tiếp tới phần mềm để lấy dữ liệu trực tiếp để có báo cáo real-time.