CHIA SẺ

Hầu hết trong chúng ta làm việc với Excel vì khả năng tính toán của các hàm số mà chưa biết đến phương thức xử lý dữ liệu bằng SQL. Cách sử dụng trong phạm vi như vậy dù là người thành thạo cũng bị giới hạn.

SQL (Structure Query Language – ngôn ngữ có tính chất truy vấn) là loại ngôn ngữ dùng để tương tác với dữ liệu, cho phép người dùng lấy dữ liệu ra một cách nhanh chóng. SQL là ngôn ngữ đơn giản, và thông dụng với giới phần mềm nhưng lại rất xa lạ với hầu hết những người làm văn phòng, nguyên nhân do Excel không được trang bị tính năng này cho mục đích ứng dụng.

SQL giúp vượt qua các giới hạn của Excel thông thường và thay đổi dần cách làm việc của chúng ta với dữ liệu do nguyên lý tách biệt giữa dữ liệu, xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu. SQL có thể kết nối các dữ liệu Excel, Access, SQL Server và xử lý dữ liệu không có giới hạn.

Phần mềm MMS hoạt động trong Excel cung cấp chức năng xử lý dữ liệu bằng SQL, nhiều hàm số mở rộng cung cấp giải pháp tổng hợp xử lý báo cáo đơn giản và chính xác hơn.

MMS có chức năng đa truy vấn để đáp ứng được yêu cầu thực tế của kế toán quản trị, thống kê, tài chính đòi hỏi để thực hiện được các xử lý dữ liệu phức tạp và lặp đi lặp lại; không bị giới hạn về số lượng nội dung và nguồn dữ liệu (file, sheet).

Việc áp dụng MMS sẽ có hiệu quả rõ rệt với những loại công việc mang tính chất tổng hợp hợp nhất, công việc xử lý dữ liệu có tính lặp lại, công việc làm báo cáo trực tiếp từ dữ liệu gốc (live) hoặc cần xử lý dữ liệu rất lớn, và thậm chí là những cấu trúc dữ liệu không đồng nhất, phức tạp như các mô hình tài chính.

Trong năm mới, mỗi tuần sẽ giới thiệu một clip ứng dụng giải pháp MINI.MIS trong công việc thực tế, để chia sẻ và vận dụng Excel hiệu quả và năng suất hơn.

SQL
✓ Các lệnh cơ bản của SQL để trích lọc dữ liệu theo bản ghi
✓ Các lệnh cơ bản của SQL để trích lọc dữ liệu theo tổng số
✓ So sánh phương thức xử lý dữ liệu bằng SQL và copy paste thông thường
✓ Phương pháp sử dụng SQL trong MMS bằng hàm số
✓ Phương pháp sử dụng SQL trong MMS bằng form truy vấn
✓ Kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau trong MMS
✓ Các hàm số hỗ trợ truy vấn (qRange, qHeader, qListFiles, qListSheet, Join)
✓ Chọn và mở lại nguồn dữ liệu truy vấn
✓ Làm sổ kế toán bằng SQL
✓ Tổng hợp quyết toán chi phí lương
✓ Tổng hợp số liệu ngân sách từ các bộ phận, các công ty
✓ Tổng hợp dòng tiền, kết quả kinh doanh các dự án (model)
✓ Xử lý dữ liệu thông quan xuất nhập khẩu (dữ liệu hàng tháng và rất lớn)
✓ Ứng dụng SQL trong quá trình làm hợp nhất báo cáo tài chính
✓ Xử lý dữ liệu từ phần mềm SAP để lập báo cáo quản trị

FUNCTION
✓ Ứng dụng hàm SUMIFS2 để lập báo cáo quản trị
✓ Ứng dụng hàm SUMIFS3 để lập báo cáo quản trị hợp nhất
✓ Ứng dụng hàm SUMIFD để tổng hợp báo cáo từ các bản kế hoạch tài chính
✓ Các chức năng Recalculate nâng cao
✓ Ứng dụng hàm CALCTEXT trong lập dự toán chi phí
✓ Ứng dụng hàm PICTURE tăng hiệu suất và tự động chèn ảnh vào bảng tính để theo dõi quản lý tài sản
✓ Ứng dụng hàm REPLACES, WordInList để đối chiếu số liệu công nợ (giả định không có mã chung, phải dựa vào tên gọi)

PRODUCTIVITY
✓ Tìm toàn bộ giá trị lỗi trong bảng tính
✓ Tạo danh sách số ngẫu nhiên không trùng để tạo mã số
Tìm giá trị mục tiêu hàng loạt bằng chức năng Multi Goal ✓ Seek
✓ Trộn dữ liệu và gửi email tự động từ Excel
✓ Thực hiện phân tích dữ liệu kịch bản nhiều hơn 2 biến số trong mô hình tài chính
✓ Thực hiện chèn ảnh vào Excel để theo dõi tài sản
✓ Lọc tìm dữ liệu từ danh sách cho trước
✓ Dịch nội dung bảng tính tự động
✓ Xóa các nội dung rác trong workbook
✓ Thay thế định dạng trong workbook
✓ Tìm các lỗi trong bảng tính
✓ Chuyển dữ liệu từ dạng bảng ngang sang bảng dọc?
Mail Merge trong Excel?
✓ Tra cứu công thức phức tạp?
✓ Nhập dữ liệu từ danh sách?
✓ Di chuyển giữa các sheet trong bảng tính lớn có rất nhiều sheet?
✓ Chuyển ngữ nội dung bảng tính?
✓ Tạo số ngẫu nhiên không trùng?
✓ Xóa triệt để các lỗi rác trong file?
✓ Tìm nguyên nhân file có kích thước tăng bất thường?