PM Kế toán động AgileFox

AgileFox hội đủ những tính năng của một phần mềm kế toán năng động:

Tùy chỉnh hệ thống, chứng từ, tìm kiếm, quản lý tiền tệ: Tạo ra mô hình kế toán tối ưu cho từng đặc thù công ty, quan điểm quản lý và khả năng tổ chức công tác kế toán của khách hàng.

Danh mục tài khoản, đối tượng, hợp đồng mở… (cho phép tự thiết lập theo đặc thù doanh nghiệp): Tùy chỉnh danh mục tài khoản, đối tượng, hợp đồng, tự động với các thông số, tài khoản hạch toán giúp dễ dàng hiệu chỉnh theo đặc thù, theo quan điểm quản lý và theo sự thay đổi của chính sách.

Kết xuất dữ liệu: Kết xuất dữ liệu nhanh và giữ nguyên định dạng (View) từ phần mềm ra Excel

Truyền nhận dữ liệu: Truyền nhận một phần hoặc toàn bộ dữ liệu giữa các máy tính cho cùng 1 đơn vị cơ sở hoặc áp dụng trong trường hợp chuyển cơ sở dữ liệu. Có thể lựa chọn chỉ truyền số dư, chỉ truyền 1 loại chứng từ…

Backup dữ liệu: Back up tự động và Back up theo chỉ định của người dùng để sau đó có thể khôi phục lại chính xác tới từng phút nhập liệu đã thực hiện.

Phục hồi dữ liệu: Phục hồi lại tình trạng dữ liệu tại thời điểm backup nào đó do người dùng chỉ định tới file dữ liệu đã backup.

Drill-Down: Truy vấn từ nội dung, số liệu trên báo cáo, sổ kế toán về chi tiết đến chứng từ kế toán, cho phép sửa trực tiếp và đồng bộ lại dữ liệu.

In đồng loạt: Chọn và in đồng loạt nhiều hoặc tất cả chứng từ đã lập

Đồng bộ dữ liệu: Đồng bộ lại dữ liệu, sổ kế toán, báo cáo sau mỗi thao tác tính giá vốn, tính khấu hao, sửa chứng từ, gộp mã, sửa nội dung và số liệu trên chứng từ kế toán.

Sử dụng đồng thời cho nhiều công ty

Làm việc qua mạng Internet, trên nền tẳng WinForm (tiện lợi hơn Webbase)


 

TÀI LIỆU VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ

  1. Hướng dẫn sử dụng
  2. Gõ tiếng Việt
  3. Font tiếng Việt
  4. Chuyển mã Uni
  5. Mạng riêng ảo
  6. Sao lưu dữ liệu
  7. Truy vấn dữ liệu
  8. Fix ocx