Giải pháp

  Giải pháp Truy vấn, Xử lý và Tổng hợp dữ liệu Excel với các tính năng đồng bộ trong một phần mềm:

  1. Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ  truy vấn SQL. Khi ứng dụng SQL, bạn có thể truy vấn dữ liệu lớn, tới 256 trường dữ liệu, không giới hạn số lần truy vấn, không giới hạn số dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
     
  2. Đặc biệt là tính năng truy vấn nối kết hợp: Giúp bạn liên kết các bảng tính, các dữ liệu phần mềm có kích thước lớn, giúp bạn hợp nhất được hàng loạt bảng tính phức tạp như các mô hình tài chính, ngân sách, kế hoạch tài chính
     
  3. Hàm tổng hợp dữ liệu SUMIFS2, SUMIFS3 để tổng hợp dữ liệu. Giúp bạn tổng hợp các số liệu hợp nhất từ các chi nhánh, công ty con với công ty đơn giản ngắn gọn nhất thay cho những công thức và bảng tính cồng kềnh.
     


 đưa việc khai thác Excel lên tầm cao mới. Bạn sẽ là người chủ động thiết lập và thay đổi các báo cáo quản trị động, liên kết trực tiếp với dữ liệu.

 

Thiết kế website