Đối tượng phù hợp

 là giải pháp mở, được cài đặt trong Excel nên phạm vi ứng dụng của MINI.MIS là không giới hạn. Bởi tất cả những công việc số liệu, văn phòng đều cần đến Excel. Cho dù có các phần mềm quản lý chuyên biệt nhưng bạn không thể từ bỏ Excel, bởi Excel rất linh hoạt, dễ hiểu và thuận tiện.

Bản thân nếu bạn chỉ cần xử lý dữ liệu nhỏ thôi thì khả năng tương tác với số liệu của Excel cũng rất hạn chế.

Với các công ty, tập đoàn lớn: khi số lượng đầu mối cần quản lý, số lượng dữ liệu và kích thước dữ liệu tăng lên đáng kể thì các phương pháp thực hiện truyền thống trở càng nên bất cập. Xem các vấn đề về dữ liệu của doanh nghiệp tại đây.

 

 cung cấp giải pháp truy vấn, xử lý và tổng hợp dữ liệu lớn trong Excel để giải quyết các vấn đề hạn chế của Excel và các bất cập các doanh nghiệp lớn gặp phải.

 có thể ứng dụng ở tất cả các doanh nghiệp, nhưng sẽ hiệu quả hơn ở các doanh nghiệp lớn, có dữ liệu lớn.

rất thích hợp với những người làm trong lĩnh vực kế toán quản trị và quản trị tài chính.