Đặt mua và thanh toán

Chức năng Phiên bản trả phí Phiên bản miễn phí
Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL ✓ 
Sách và video hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL ✓ 
Thực hiện truy vấn nhiều mệnh đề truy vấn liên tục ✓   
Thực hiện truy vấn nhiều nguồn dữ liệu truy vấn liên tục ✓   
Kết hợp truy vấn nhiều nguồn dữ liệu và nhiều mệnh đề truy vấn liên tục ✓   
Truy vấn dữ liệu SQL Server, Google Sheet, Oracle và mã hóa mật khẩu truy vấn ✓   
Hơn 50 hàm số Excel bổ sung, như SUMIFS2, SUMIFS3, AutoTranslate ✓   
Chuyển đổi hàm số SumIf, Vlookup sang SumIfs, Match/Index tự động ✓   
Tính năng kiểm toán công thức (Formula Audit) ✓   
Lọc dữ liệu (validation) theo từ khóa siêu tốc (List Search) ✓   
Hightlight ô hiện hành (Cell Pointer) ✓   
Đếm và chỉ định các ô chứa giá trị lỗi trong toàn bảng tính ✓   
Chuyển đổi dữ liệu hàng ngang sang hàng dọc (Unpivot data) ✓   
Multi Goal Seek ✓   
Sinh danh sách số ngẫu nhiên không trùng ✓   
Dịch tự động ✓   
Sửa lỗi bảng tính (name, style, external link) ✓   
Sao lưu tự động ✓   
Trộn dữ liệu và gửi email tự động ✓   
✓   
     

Tài khoản thanh toán

Ngân hàng Số tài khoản
BIDV 12010000241469 / Sở Giao dịch 1 (Hà Nội)
VCB 0011000503187 / Hội sở chính (Hà Nội)
SHB 1009912680 / Chi nhánh Thăng Long