Báo cáo quản trị động

Chức năng của Kế toán quản trị được định nghĩa tổng quát là cung cấp thông tin và phân tích tài chính phục vụ việc quản lý điều hành doanh nghiệp đạt được mục tiêu của tổ chức. Theo nghĩa như vậy phạm vi của kế toán quản trị là bao quát từ báo cáo lãi lỗ, tình trạng bảng cân đối kế toán và dòng tiền.

Khi sử dụng các phần mềm quản lý, chúng ta thường sử dụng các báo cáo đóng gói sẵn trên phần mềm. Nhưng các báo cáo trên phần mềm thường có nhiều nhưng không đủ đáp ứng yêu cầu linh hoạt của quản lý. Chúng ta thường phải xuất dữ liệu từ phần mềm ra tệp Excel để xử lý công thức. Mỗi lần thực hiện như vậy cần rất nhiều thời gian và dễ sai sót. MINI.MIS có thể kết nối trực tiếp tới phần mềm hoặc dữ liệu được xuất ra từ phần mềm để tổng hợp và lập báo cáo trực tiếp, giảm thiểu hầu hết các thao tác xử lý số liệu thủ công nhàm chán, dễ sai sót và đôi khi không thực hiện được khi dữ liệu quá phức tạp hoặc quá lớn.

 

  • MÔ HÌNH LẬP BÁO CÁO KQKD QUẢN TRỊ TRỰC TIẾP TỪ DỮ LIỆU PHẦN MỀM​


     
  • MÔ HÌNH LẬP BÁO CÁO TỪ DỮ LIỆU XUẤT RA TỪ PHẦN MỀM